Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky sa riadia legislatívou SR a vzťahujú sa na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje súhlas, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
 • Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.
 • Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len "Kúpna zmluva").
 • Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.
 • Predávajúcim je spoločnosť KUMIDE s.r.o., so sídlom v Malackách, Brezová 5559/10, IČO: 50328816, IČ DPH: SK2120282263 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 111580/B (ďalej len "Predávajúci"), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.sprejleggero.sk (ďalej len "Stránka") ako aj Internetového obchodu. Predávajúci je platcom DPH.
 • Kontaktné údaje predávajúceho vo vzťahu k internetovému obchodu sú:

kontaktná adresa: KUMIDE s.r.o., so sídlom v Malackách, Brezová 5559/10, IČO: 50328816, IČ DPH: SK2120282263

e-mail: info@sprayleggero.sk

 • Predávajúci je oprávnený predávať tovar (čo zahŕňa komunikáciu s kupujúcim, fakturáciu tovaru, zasielanie tovaru a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetového obchodu.
 • Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, resp. každý návštevník stránky, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len "Kupujúci"). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s predávajúcim predovšetkým prostredníctvom internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), uvádza tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, IČ, DIČ a IČ DPH
 • Tovarom sú všetky produkty zverejnené na internetovom obchode.
 • Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.
 • Odbor ochrany spotrebiteľa: tel. č. 02/58 27 21 56 - internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet

Objednávka tovaru

 • Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu tovaru, obchodné podmienky a reklamačné podmienky internetového obchodu.
 • Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru, alebo aj na telefónne číslo, zaslaný potvrdzujúci email (správa), ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje kupujúceho, adresu pre doručenie tovaru, špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru a výslednú cenu tovaru.
 • Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme:

 • Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode predávajúceho
 • Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové/telefonické potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené napríklad ako "potvrdenie objednávky".
 • Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne aj iné údaje.
 • Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
 • Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti tovaru.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • Kupujúcemu doklady v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

 • V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na zákazku),

 • Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak Predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak; v takomto prípade Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (je tým myslené zistenie funkčnosti ventilu). Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:

a) je v pôvodnom stave,

b) nejaví známky používania a opotrebovania

c) je nepoškodený,

d) je kompletný vrátane príslušenstva

e) hmotnosť objednaného tovaru je totožná s hmotnosťou uvádzanou Predávajúcim.

 • Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho (info@sprayleggero.sk). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho. Odporúčame, aby si Kupujúci vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu daňového dokladu (faktúry) a tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nezasielať dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.
 • Kupujúci je povinný priložiť do balíka daňový doklad (faktúru), s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. ktorý mu bol doručený. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci.
 • Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob platby. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady Kupujúceho.
 • Neprevzatie zásielky, ktorú si Kupujúci objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené súdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta za neprevzatie záväznej objednávky je 50€ s dph.
 • V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

Odstúpenie od zmluvy (iba časť objednávky)

V prípade, že kupujúci vráti časť objednávky, ktorá bola zvýhodnená dopravou zadarmo (pri nákupe nad 18,90 €) a konečná objednávka (nákup) je nižšia ako 18,90 € predávajúci dodatočne účtuje dopravné náklady vo výške 5,50€.

Na odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať spoločnosti KUMIDE s.r.o. "Formulár na odstúpenie od zmluvy" mailom na adresu info@sprejleggero.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti, t.j. KUMIDE s.r.o., Brezová 5559/10, 901 01 Malacky. Tlačivo je možné stiahnuť i zo stránky predávajúceho v pätičke jeho stránky alebo kliknúť tu. Obchodné podmienky :: sprayleggero.sk (webnode.sk)

Stornovanie objednávky

 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená najneskôr v deň odoslania objednávky, zaslaním žiadosti na adresu info(@)sprejleggero.sk alebo telefonicky. Za storno objednávky podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 • V prípade, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia Predávajúcim do dodania tovaru, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Zmluvná pokuta (neprevzatie záväznej objednávky)

 • Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške oprávnených nákladov vo výške 50€, v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú Kupujúci nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť Predávajúcemu alebo bol vyzvaný Predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal.
 • Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu, náklady spojené s balným, spätným poštovným a ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

Platobné podmienky

Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:

 • Dobierka - v rámci Slovenskej republiky spoplatnená sumou 1,20 za metódu platby
 • Prevod na bankový účet Predávajúceho - platba prostredníctvom vkladu na bankový účet Predávajúceho.

Číslo účtu Predávajúceho bude Kupujúcemu zaslané. Ako variabilný symbol slúži číslo objednávky. Metóda úhrady je spoplatnená sumou 0,50 Eur.

 • Platba platobnou kartou alebo prostredníctvom internetbankingu- prostredníctvom platobnej brány Stripe.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.

Dodacie podmienky

 • Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.
 • Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare v Internetovom obchode.
 • Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci informuje o tom Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. To platí aj v prípade, ak sa objednávke nachádza len jeden tovar.
 • Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.
 • Kuriérom DPD - pre Slovensko  4,- Eur +
 • Dobierka 1,20 Eur 
 • Platobná karta 0 Eur (platobná brána Stripe)
 •  Prevodný príkaz 0,50  Eur
  Pri nákupe od 1€ - 18,90€: 4,- Eur
  Pri nákupe nad 18,90€: doprava zdarma. Kupujúci pri doprave zdarma nemá možnosť výberu spôsobu doručenia.
  Kuriérom DPD - mimo Slovenska (platba možná len prevodom na účet)
  Česká republika: od 8,50 Eur ( v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru)
  Krajiny EU: od 10,50 Eur ( v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru, cena dopravy na vyžiadanie)
 • Svet: 40 Eur
  Kuriérom GLS - pre Slovensko  3,90 Eur +
 • Dobierka 0,90 Eur (hotovosť)
 • Platba kartou u kuriéra 0,40 Eur
 • Osobný odber v sídle spoločnosti (KUMIDE s.r.o., Brezová 5559/10, Malacky) po potvrdenom termíne zadarmo

Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
 • Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov
 • Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.5.2020.
 • Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia